Regulamin


REGULAMIN
ŻŁOBKA CHERUBINKOWO.PL
Tekst jednolity z 31.07.2022 r.


§ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Żłobek Cherubinkowo.pl Katarzyna Rajkowska, Bożena Urbańska S.C. (zwany dalej Żłobkiem) świadczy usługi opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne dzieciom od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

 2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Żłobek przy ul. Lotniczej 16/18 otwarty jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 16:30.

 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest podpisanie umowy cywilno – prawnej (zwaną dalej Umową) pomiędzy Żłobkiem Cherubinkowo.pl Katarzyna Rajkowska, Bożena Urbańska S.C. a Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka oraz dostarczenie następujących dokumentów: Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka i Ankiety Początkowej. (druki do pobrania ze strony internetowej Żłobka)

 5. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa plan dnia, dostępny na stronie internetowej.

 6. Dzieci uczęszczające do Żłobka podzielone są na grupy, przy czym najmłodsze dzieci są w grupach 5- cio osobowych.

 7. Opiekunowie dzieci w realizacji zadań spoczywających na żłobku (art.,10 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3) prowadzą:

  - w poszczególnych grupach dzieci dziennik zajęć edukacyjnych – odnotowując w nim frekwencję dzieci oraz działania edukacyjne i wychowawcze prowadzone w żłobku,

 8. Dyrektor Żłobka prowadzi miesięczna ewidencję posiłków zamawianych w firmie cateringowej w wersji elektronicznej i papierowej.

 
§ 2. OPŁATY

       1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. Opłata dokonywana jest przelewem na rachunek firmowy: 

     PKO BP 48 1020 1390 0000 6602 0460 4080

 Za datę zapłaty uważa się   datę zaksięgowania wpłaty przez bank prowadzący rachunek firmowy Żłobka.

       2. Na pełny koszt utrzymania dziecka składają się:

 • opłata stała ustalana przez właścicieli Żłobka. Opłata stała jest to pobyt dziecka w ustalonym wymiarze godzin, we wszystkie dni robocze danego miesiąca. Opłata ta jest ponoszona przez Rodziców/Opiekunów prawnych za miesiąc z góry, do 5 – go dnia każdego miesiąca przez cały okres trwania umowy zawartej na czas określony. W szczególnych przypadkach na wniosek Rodzica/ Opiekuna prawnego opłata może być wnoszona do 10 – dnia każdego miesiąca. Opłata za pobyt dziecka w żłobku podlega obniżeniu o dofinansowanie z tytułu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (DZ.U.2021.2270 Ustawa z dnia 17.11.2021 O Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym)

 • stawka żywieniowa zgodna z cennikiem firmy cateringowej.

 • 3. W przypadku zapisania do Żłobka rodzeństwa, opłata abonamentowa dla kolejnego dziecka jest niższa o 20 %.

    4. W sytuacjach losowych, kiedy odebranie dziecka przez Rodzica/Opiekuna prawnego nie jest możliwe w ustalonych w umowie godzinach, pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości:

- 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem w godzinach pracy żłobka,

  - 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem poza godzinami pracy żłobka.

Rozliczenie w/w godzin następuje wraz z opłatą za następny miesiąc.

 - w przypadku jednorazowej opieki w danym miesiącu,

 - w przypadku opieki cyklicznej wraz z opłatą za następny miesiąc.

                   5. W sytuacjach szczególnych (przy długotrwałej nieobecności spowodowanej np. ciężką chorobą, wypadkiem itp.) kwestie odpłatności za pobyt rozpatruje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka indywidualnie.

                   6. W pozostałych przypadkach wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów prawnych są bezzwrotne.

         7. W sytuacji, gdy do rozwiązania Umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Żłobka płatności będą rozliczane indywidualnie z Rodzicem/Opiekunem prawnym.

         8. W przypadku braku zaksięgowanej wpłaty na koncie Żłobka w terminie do 10–go danego miesiąca następuje wezwanie do zapłaty z wyznaczeniem siedmiodniowego terminu.

         9. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy przez właścicieli Żłobka, bez wypowiedzenia. Ponowne podpisanie Umowy zależne jest od decyzji właścicieli oraz uiszczenia opłaty kolejnego wpisowego.

        10. O zmianie wysokości opłat Rodzice/Opiekunowie prawni będą powiadamiani pisemnie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmiany opłat będą aneksowane do umowy. W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę opłat Umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa opłata.

        11. W sytuacji rozwiązania Umowy przez Rodzica/Opiekuna prawnego bez zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ustala się jednorazową opłatę w wysokości 450 zł  (Słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych), płatną na konto PKO BP, najpóźniej następnego dnia po rezygnacji z Umowy.

        12. Przy podpisaniu umowy przedwstępnej Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązują się do wpłaty, w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy, kwoty 450 zł (słownie: czterysta  pięćdziesiąt złotych). Kwota ta stanowi zabezpieczenie realizacji umowy i przechodzi na poczet opłaty za żłobek w pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do żłobka. Kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek firmowy z dopiskiem „opłata za umowę przedwstępną”. Kwota 450 zł nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.


§ 3. ŻYWIENIE


1. Posiłki dla dziecka do 1 roku życia  lub dzieci nie potrafiących dobrze gryźć dostarczane wyłącznie są przez Rodziców/Opiekunów prawnych w opisanych imiennie opakowaniach..

  2. Dla dzieci powyżej 1 roku życia i potrafiących dobrze gryźć posiłki dostarcza firma cateringowa.

  3. Rodzice/Opiekunowie prawni dostarczają dzieciom napoje w podpisanych imiennie opakowaniach.

 4. W razie wątpliwości, co do wyglądu i jakości dostarczonego przez Rodzica/Opiekuna prawnego posiłku, o jego podaniu decyduje każdorazowo pracownik Żłobka.

  5. Stawka żywieniowa za posiłki dostarczane przez firmę cateringową naliczana jest z dołu za ilość wykorzystanych posiłków.

   6. Jeżeli dziecko przebywa w Żłobku więcej niż 5 godzin dziennie Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani dostarczyć dziecku co najmniej 1 posiłek lub wykupić posiłek z firmy cateringowej.

           7. Nieobecność dziecka w żłobku należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie, w danym dniu do godziny 8:30. W przeciwnym razie właściciele Żłobka mają prawo obciążyć  Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka dzienną stawką żywieniową.

  8. Nie zgłoszona nieobecność dziecka nie będzie odliczana od stawki żywieniowej.

 

 § 4. BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

 

  1. Do przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka upoważnieni są Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełnoletnie, pisemnie upoważnione przez nich przy podpisywaniu Umowy. Pracownicy Żłobka mają prawo do weryfikacji danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania osoby odbierającej dziecko.

  2. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

  3. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.

 4. Każda odmowa wydania dziecka powinna być zgłoszona właścicielowi Żłobka. W takiej sytuacji Żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami dziecka.

  5. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, pracownik zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie.

 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów prawnych, pracownik oczekuje z dzieckiem w Żłobku 1 godzinę.

  7. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem prawnym.

  8. Żłobek ponosi odpowiedzialność za dziecko przebywające w placówce od momentu odebrania go od Rodzica/Opiekuna prawnego do momentu przekazania go osobie odbierającej dziecko.

 

§ 5. ZDROWIE


 1. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania do Żłobka dzieci zdrowych.

  2. W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka właściciele lub wyznaczony pracownik Żłobka zawiadamiają Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy w możliwie najkrótszym czasie mają obowiązek odebrać dziecko. W przypadku braku kontaktu z Rodzicami/Opiekunami prawnymi właściciel Żłobka wzywa lekarza, obciążając kosztami wizyty Rodzica/Opiekuna prawnego.

   3. Po wcześniejszym ustaleniu z właścicielami Żłobek przyjmuje dzieci z alergią.

  Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o rodzaju alergii i wykazie produktów, na które dziecko jest uczulone. Rodzice/Opiekunowie prawni zabezpieczają wówczas specjalistyczne pożywienie (istnieje możliwość zamówienia posiłków z wybranym rodzajem diety w firmie cateringowej na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza pediatrę o rodzaju alergii ) oraz środki higieniczne i kosmetyki.

   4. Żłobek przyjmuje dzieci z chorobami przewlekłymi wymagające podawania leków w godzinach pobytu w Żłobku.

   Rodzic/Opiekun prawny przy podpisywaniu umowy cywilno - prawnej o przyjęciu dziecka do Żłobka jest zobowiązany poinformować o tym fakcie. A przed przyjęciem dziecka do Żłobka jest zobowiązany do przedłożenia informacji na jaka chorobę dziecko choruje oraz jakie leki na zlecenie lekarza dziecko zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania). Konieczne jest również dołączenie zaświadczenia lekarskiego do podawania leków dla pielęgniarki/położnej Żłobka.

  W czasie nieobecności pielęgniarki/położnej w Żłobku leki mogą podać opiekunowie pod warunkiem odbycia przeszkolenia przez Dyrektora Żłobka w tym zakresie. Opiekunowie podający leki dziecku przewlekle choremu spisują z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka kontrakt na stałe podawanie leków.

   5. Jeżeli nieobecność dziecka spowodowana jest chorobą zakaźną obowiązkiem Rodzica/Opiekuna prawnego jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie właścicieli Żłobka.

 
          § 6. POZOSTAŁE INFORMACJE

 

  1. Rodzice/Opiekunowie prawni zapewniają swoim dzieciom: pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane, kosmetyki do pielęgnacji, obuwie zamienne, komplet ubranek na zmianę, ubranko do spania, szczoteczkę i pastę do mycia zębów. Rzeczy osobiste dziecka są przechowywane na osobnych, opisanych półkach.

   2. Personel nie odpowiada za rzeczy (inne niż wymienione wyżej) pozostawione w Żłobku.

  3.. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Żłobkiem a Rodzicami/Opiekunami prawnymi. Wymaga to sporządzenia stosownego aneksu do Umowy.

Copyright © 2016 Żłobek Cherubinkowo | Polityka cookies | Logowanie

Designed by: