Statut żłobka

STATUT
ŻŁOBKA CHERUBINKOWO.PL
(tekst jednolity uchwalony dnia 15.03.2021 r.)


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Żłobek Cherubinkowo.pl Katarzyna Rajkowska, Bożena Urbańska Spółka Cywilna zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie: - Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016  poz. 157 z późn. zm.).

 2. Siedziba Żłobka mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Lotniczej 16/18.

  Działalność Żłobka prowadzona jest w Bielsku – Białej przy ul. Lotniczej 16/18.


§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁANIA ŻŁOBKA

 1. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

 2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Bielska - Białej


§ 3. CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

 1. Nadrzędnym celem Żłobka jest zapewnienie dziecku opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

 2. Do zadań Żłobka należy:

- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

- prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych uwzględniających właściwy do wieku rozwój psychomotoryczny dziecka poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

- rozwijanie samodzielności dziecka oraz kształtowanie właściwych nawyków higienicznych;

- zagwarantowanie dziecku właściwej i profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej;

- zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierajacego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie zobowiązujacymi normami żywieniowymi i wymaganiami dla danej grupy wiekowej oraz indywidualnymi zaleceniami lekarskimi;

 -  zapewnienie i organizacja dziecku odpowiedniego odpoczynku dziennego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

-  kształtowanie postaw społecznych poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, przygotowujące tym samym dzieci do dalszych etapów edukacji (przedszkole);

-  współpraca z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz ich wspomaganie w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby;

- uwzględnianie rodzaju niepełnosprawności w przypadku przyjęcia dzieci niepełnosprawnych (oba obiekty bez barier architektonicznych, z podjazdem dla wózków, dostosowanym także dla osób niepełnosprawnych, żłobek przy ul. Jutrzenki dodatkowo z windą przystosowaną do przewozu wózków i osób niepełnosprawnych).

3. Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez:

- sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie ich pobytu w Żłobku przez wykwalifikowanych opiekunów oraz współpracę z Rodzicami/opiekunami prawnymi obejmującą:

A) przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka,

B) uczestnictwo Rodzica/ Opiekuna prawnego w godzinach adaptacyjnych, odbywających się przed przyjeciem dziecka do Żłobka, poprzez możliwość obserwacji przebiegu zajeć z udziałem dzieci i opiekunów, jak również możliwość włączenia się w róznego rodzaju zabawy z dziećmi,

C) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie opieki, wspierania rozwoju, wychowania i edukacji dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka,

- zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

 
§ 4. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonują Dyrektorzy Żłobka. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci z rodzin wielodzietnych ( troje i więcej dzieci) oraz dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na uczęszczanie do żłobka (Oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz prowadzący dziecko i wydaje odpowiednie zaświadczenie).

  2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku Dyrektorzy Żłobka mogą przyjąć na miejsce tego dziecka - na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

  2. Z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka przyjętego do Żłobka zawiera się umowę cywilno – prawną zawierającą zasady korzystania z usług Żłobka oraz odpłatność za te usługi. Dodatkowymi dokumentami niezbędnymi przy podpisywaniu umów są: Karta Zgłoszenia Dziecka do Żłobka i Ankieta Początkowa.

  3. W Żłobku zapewnia się każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin.


§ 5. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 1. Żłobek kierowany jest i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektorów. Dyrektorami Żłobka Cherubinkowo.pl są jego właścicielki.

 2. Dyrektorzy są przełożonymi pracowników Żłobka, z którymi nawiązują i rozwiązują stosunek pracy.

 3. Organizacje wewnętrzną Żłobka określa Regulamin.

 4. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa plan dnia, dostępny na stronie internetowej.

 
§ 6. GOSPODARKA FINANSOWA ŻŁOBKA

 1. Rachunkowość Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów podatkowo - rachunkowych.

 1. Pobyt dziecka w Żłobku oraz wyżywienie są odpłatne. Wysokość opłat za pobyt corocznie ustalają Dyrektorzy Żłobka. Cennik usług dostępny jest w Siedzibie Żłobka oraz na stronie internetowej Żłobka.

  Stawka żywieniowa zgodna jest z cennikiem firmy cateringowej. Wysokość opłat za wyżywienie naliczana jest po zakończonym miesiącu na podstawie indywidualnej ewidencji posiłków, zamawianych w firmie cateringowej, prowadzonej w formie elektronicznej i papierowej

 2. Opłaty te dokonywane są przelewem na rachunek firmowy PKO BP 97 1020 1390 0000 6302 0616 5239. Za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty przez bank prowadzący rachunek firmowy Żłobka.

 3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

  - opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.

  - w sytuacjach szczególnych (przy długotrwałej nieobecności spowodowanej np. ciężką chorobą, wypadkiem itp.) kwestie odpłatności za pobyt rozpatruje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka indywidualnie.

 § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie obowiązują indywidualne ustalenia między Żłobkiem a Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

 

Copyright © 2016 Żłobek Cherubinkowo | Polityka cookies | Logowanie

Designed by: