Statut żłobka

STATUT
ŻŁOBKA CHERUBINKOWO.PL
(tekst jednolity uchwalony dnia 31.12.2021r.)


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Żłobek Cherubinkowo.pl Katarzyna Rajkowska, Bożena Urbańska Spółka Cywilna zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie: - Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016  poz. 157 z późn. zm.).

 2. Siedziba Żłobka mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Lotniczej 16/18.

  Działalność Żłobka prowadzona jest w Bielsku – Białej przy ul. Lotniczej 16/18.


§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁANIA ŻŁOBKA

 1. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

 2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Bielska - Białej


§ 3. CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

 1. Nadrzędnym celem Żłobka jest zapewnienie dziecku opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

 2. Do zadań Żłobka należy:

- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

- prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych uwzględniających właściwy do wieku rozwój psychomotoryczny dziecka poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

- rozwijanie samodzielności dziecka oraz kształtowanie właściwych nawyków higienicznych;

- zagwarantowanie dziecku właściwej i profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej;

- zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierajacego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie zobowiązujacymi normami żywieniowymi i wymaganiami dla danej grupy wiekowej oraz indywidualnymi zaleceniami lekarskimi;

 -  zapewnienie i organizacja dziecku odpowiedniego odpoczynku dziennego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

-  kształtowanie postaw społecznych poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, przygotowujące tym samym dzieci do dalszych etapów edukacji (przedszkole);

-  współpraca z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz ich wspomaganie w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby;

- uwzględnianie rodzaju niepełnosprawności w przypadku przyjęcia dzieci niepełnosprawnych (oba obiekty bez barier architektonicznych, z podjazdem dla wózków, dostosowanym także dla osób niepełnosprawnych.

3. Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez:

- sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie ich pobytu w Żłobku przez wykwalifikowanych opiekunów oraz współpracę z Rodzicami/opiekunami prawnymi obejmującą:

A) przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka,

B) uczestnictwo Rodzica/ Opiekuna prawnego w godzinach adaptacyjnych, odbywających się przed przyjeciem dziecka do Żłobka, poprzez możliwość obserwacji przebiegu zajeć z udziałem dzieci i opiekunów, jak również możliwość włączenia się w róznego rodzaju zabawy z dziećmi,

C) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie opieki, wspierania rozwoju, wychowania i edukacji dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka,

- zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

 
§ 4. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonują Dyrektorzy Żłobka. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci z rodzin wielodzietnych ( troje i więcej dzieci) oraz dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na uczęszczanie do żłobka (Oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz prowadzący dziecko i wydaje odpowiednie zaświadczenie).

  2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku Dyrektorzy Żłobka mogą przyjąć na miejsce tego dziecka - na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

  2. Z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka przyjętego do Żłobka zawiera się umowę cywilno – prawną zawierającą zasady korzystania z usług Żłobka oraz odpłatność za te usługi. Dodatkowymi dokumentami niezbędnymi przy podpisywaniu umów są: Karta Zgłoszenia Dziecka do Żłobka i Ankieta Początkowa.

  3. W Żłobku zapewnia się każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin.


§ 5. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 1. Żłobek kierowany jest i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektorów. Dyrektorami Żłobka Cherubinkowo.pl są jego właścicielki.

 2. Dyrektorzy są przełożonymi pracowników Żłobka, z którymi nawiązują i rozwiązują stosunek pracy.

 3. Organizacje wewnętrzną Żłobka określa Regulamin.

 4. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa plan dnia, dostępny na stronie internetowej.

 
§ 6. GOSPODARKA FINANSOWA ŻŁOBKA

 1. Rachunkowość Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów podatkowo - rachunkowych.

 1. Pobyt dziecka w Żłobku oraz wyżywienie są odpłatne. Wysokość opłat za pobyt corocznie ustalają Dyrektorzy Żłobka. Cennik usług dostępny jest w Siedzibie Żłobka oraz na stronie internetowej Żłobka. Opłata za pobyt dziecka w żłobku podlega obniżeniu o dofinansowanie z tytułu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (DZ.U.2021.2270 Ustawa z dnia 17.11.2021 O Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym)

  Stawka żywieniowa zgodna jest z cennikiem firmy cateringowej. Wysokość opłat za wyżywienie naliczana jest po zakończonym miesiącu na podstawie indywidualnej ewidencji posiłków, zamawianych w firmie cateringowej, prowadzonej w formie elektronicznej i papierowej

 2. Opłaty te dokonywane są przelewem na rachunek firmowy:

   

  PKO BP 48 1020 1390 0000 6602 0460 4080

 3. Za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty przez bank prowadzący rachunek firmowy Żłobka.

 4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

  - opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.

  - w sytuacjach szczególnych (przy długotrwałej nieobecności spowodowanej np. ciężką chorobą, wypadkiem itp.) kwestie odpłatności za pobyt rozpatruje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka indywidualnie.

 § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie obowiązują indywidualne ustalenia między Żłobkiem a Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

 

Copyright © 2016 Żłobek Cherubinkowo | Polityka cookies | Logowanie

Designed by: